TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan

TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan - är ett arbetssätt och samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet som har utvecklats i Sörmland sedan 2002. Ingående parter är Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets samtliga kommuner. 


Fortsatt RAR-finansiering under 2017
RAR:s styrelse beslutade vid möte 2015-11-20 om finansiering av processtödjare för "Tidig rehabilitering i samverkan"  även under 2017. 
Läs tjänsteskrivelsen genom att klicka här.

Klicka här för att läsa TRIS-överenskommelsen 

Klicka här för att läsa rapporten "Utveckling av samverkansplattformen TRIS"

Målgruppen för TRIS är individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av samordnade insatser. Syftet är att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. Under 2012 omfattades närmare 2 000 individer av samverkansarbetet enligt TRIS.

Ledorden i TRIS är tidigt, aktivt och individens delaktighet och basen är de tvärprofessionella TRIS-team vi har på länets samtliga vårdcentraler samt på vissa av länets kliniker, däribland psykiatri, ortopedi och medicin. I TRIS-teamen ingår vårdpersonal samt kontaktpersoner från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst. Arbetet i TRIS-teamen leds av en rehabkoordinator. I de flesta TRIS-team finns även en sakkunnig läkare i försäkringsmedicin som har en konsultativ roll och står för den medicinska kontinuiteten.

Utveckling av samverkan kring personer som har en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan men saknar en sjukpenninggrundande inkomst. Under två år (2013-03-01--2015-02-28) finansierade RAR ett arbete inom TRIS för att samordna insatser för personer, som har en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan men saknar en sjukpenninggrundande inkomst. Syftet var att utveckla och förbättra det samordnade stödet. Målet var att ge dessa personer ett bättre och mer samlad stöd för rehabilitering och därmed bidra till att de snabbare närmade sig arbetsmarknaden och annan försörjning. Struktur i metoder och arbetssätt är viktigt och skapar förutsättningar för en effektiv samverkan mellan ingående aktörer i TRIS-arbetet. Arbetet leddes av Bert Karlsson. 
Beskrivning av insatsen
Slutrapport 0-placerade 2015-03-24

Från mars 2014 kan du läsa om TRIS på http://www.trissormland.se/

Vill du läsa TRIS lägesrapporter? - Klicka här 

 TRIS Logga Forminskad 2014 08 19

 

 Maria Ansiktbild Forminskad TRIS 2012

Maria Bolwig, processledare för det övergripande utvecklingsarbetet inom TRIS. Maria har sin anställning på Landstinget Sörmland med placering i Eskilstuna.  Maila Maria.

Berk Bild Forminskad

Inom ramer för TRIS hade Bert Karlsson det särskilda uppdraget att utveckla processerna kring personer, som har en medicinsk nedsättning av arbetsförmåga, men saknar en sjukpenninggrundande inkomst. Uppdraget pågick under två år.

TRIS bakgrund:

Läs uppdraget/projektbeskrivningen från 2009 avseende Tidig Rehabilitering I Samverkan (TRIS).

Fortsatt finansiering under 2016
RAR:s styrelse beslutade vid möte 2014-11-27 om fortsatt finansiering av processtödjare TRIS under 2016 - Läs tjänsteskrivelsen genom att klicka här.

Fortsatt finansiering under 2015
RAR:s styrelse beslutade vid möte 2013-11-29 om fortsatt finansiering av TRIS processtöd under 2015 - Läs beslutet i protokollet

Fortsatt finansiering under 2011-2014
RAR:s styrelse beslutade vid möte 2010-10-29 att bevilja ansökan om fortsatt finansiering - med successiv nedtrappning - av "Tidig rehabilitering i samverkan"  under perioden 2011-2014. Läs beslutet

 

Historik:

TRIS har sitt ursprung i den kartläggning " Förutsättningar och behov av multidisciplinära bedömningsteam i Sörmland" som genomfördes 2002. Kartläggningen påvisade skillnader mellan kunskap om hur god rehabilitering bör vara utformad och hur den faktiskt fungerade. Med anledning av detta och med målet att införa en länsgemensam modell för tidig samverkan i rehabilitering initierades ett långsiktigt förbättringsarbete som bedrevs under 2002-2005. Arbetet beskrivs i projektrapporten "Utveckling av rehabiliteringsarbetet i Sörmland".

Det började 1993 som ett embryo

1993 har Försäkringskassan - genom försöksverksamheten FINSAM - kontaktpersoner i vården. 2002 utreds förutsättningar för och behov av multidisciplinära bedömningsteam i Sörmland. Samverkansplattformen TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan - är till för personer, som behöver stöd från flera parter för att kunna behålla, återgå eller söka arbete. 2005 finansierar RAR pilotprojekt med rehabkoordinatorer på två vårdcentraler. TRIS har utvecklats genom åren - vilket beskrivs i rapporten "Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS"  - och är idag infrastrukturen för lokal och regional samverkan. Läs mer om TRIS här eller  på www.trissormland.se Las Rapport Knapp Ljusgra Genomskinlig