Insatser inom ramen för EU

Projekt SSI - ett EU-projekt 2017-2019.
Tidigare har två EU-finansierade projekt - IBIS och ISAK- drivits inom ramen för Samordningsförbundet.
Vill du läsa om RAR:s insatser inför programperioden 2014-2020?  Klicka här 
Vill du läsa om Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige? Klicka här

Avslutade EU-insatser

Projekt isak

2011 fick RAR 19,8 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för projekt isak, som vände sig till personer med invandrarbakgrund. Projektet genomfördes under perioden 2012-03-01--2014-06-30 inklusive en mobilseringsfas på sex månader. isak var ett jätteprojekt för att förbättra integrationsarbetet i Sörmland med hjälp av nya metoder och modeller. Projektet - som byggde på frivilligt deltagande - hade 376 deltagare. 75 fick arbete medan andra gick vidare till studier, åtgärdsanställning eller praktik.

Projektet upphandlade en så kallad Lärande utvärdering, som utfördes av European Minds Sweden.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

 

 

EU-strateg

Under perioden 2014-01-03--2015-06-10 tillsattes en EU-strateg för fem samordningsförbund (RAR i Sörmland, Uppsala län och Västmanlands tre förbund). EU-strategen knöts bland annat till den förstudie inför EU 2020, som Regionförbundet genomförde.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

EKUSIA - Ekonomisk utvärdering av sörmländskt integrationsarbete

Samordningsförbundet RAR fick 1.482.210 kronor av Integrationsfonden för att tillsammans med Länsstyrelsen i Sörmland, Eskilstuna och Katrineholms kommun skapa en gemensam samhällsekonomisk utvärderingsmodell. Projektet - som genomfördes under perioden 2013-01-01--2014-06-30 - inriktade sig på de integrationsinsatser, som fanns runt om i länet, bland annat det länsövergripande EU-projektet isak.

För att uppföljningsarbeten och utvärderingar av integrationsinsatser ska bli enklare att jämföra - liksom att framgångsrika insatser sprids - utarbetades en metod och modell. Den framtagna modellens verktyg är skapat för webbmiljö. Modellen prövades under ett pilotår.    Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

 

Pågående EU-insatser

Projekt IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland 

Strukturfondpartnerskapet har beviljat RAR 17,2 miljoner kronor för länsprojekt IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland. IBIS ska utveckla nya arbetssätt och metoder, som varaktigt bidrar till att förbättra etableringsarbetet i Sörmland. Projektet fokuserar på tre identifierade utvecklingsområden - Hälsa, Språk och Samverkan - vilka visar sig ha stor påverkan i integrationsprocessen.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Integrationslyftet 

RAR har beviljats fyra miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för projekt Integrationslyftet. Projektet ska pågå från augusti 2017 till december 2018 och avser utbildningsinsatser för cirka 600 personer från landstinget, länsstyrelsen och kommunerna i Sörmland. Syftet är att öka kunskapen om nyanlända för att stärka och förbättra integrationen på arbetsmarknaden samt att förbättra mottagandet hos de organisationer som möter nyanlända. Klicka här för att läsa projektbeskrivningen. Projektledare för Integrationslyftet är Anthony Ericson, som närmast kommer från Landstinget Sörmland.

Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

SSI

RAR har under flera år arbetat för att introducera suggestopedi, som är en alternativ språkinlärningsmetod inom SFI (svenska för invandrare). Under perioden 2017-02-01--2019-06-30 har RAR beviljats ESF-medel för utvärdering av metoden. För att kunna jämföra resultatet av denna utbildningsmetod jämfört med traditionell SFI-undervisning ska projektet utvärderas av personer med forskningskompetens. Både studieresultat och socioekonomiska effekter ska utvärderas. Lena Hellberg är projektledare. Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig