EKUSIA - Ekonomisk utvärdering av sörmlandskt integrationsarbete

Om projektet

Integrationsfonden beviljade Samordningsförbundet RAR 1.482.210 kronor för att tillsammans med Länsstyrelsen i Sörmland, Eskilstuna och Katrineholms kommun skapa en gemensam samhällsekonomisk utvärderingsmodell. Projektet inriktade sig på de integrationsinsatser, som fanns runt om i länet, bland annat det länsövergripande EU-projektet isak. Syftet med EKUSIA var var att uppföljningsarbeten och utvärderingar av integrationsinsatser ska bli enklare att jämföra, så att framgångsrika insatser kan spridas.
Projektet genomfördes under perioden 2013-01-01--2014-06-30.
Ulla Achtman var projektledare för EKUSIA.

Projektet har utarbetat en modell, vars verktyg är skapat för webbmiljö. Modellen kommer att prövas under ett pilotår.

EKUSIA:s slutrapporter

Dokument Bild Gron

Slutrapport

Dokument Bild Gron

Utvärdering

Dokument Bild Gron

Fogelstad

Dokument Bild Gron

Heltidsmodellen

Dokument Bild Gron

isak Eskilstuna

 EU Flagga Eurintfond Farg Forminskad