Aktuella insatser 

Under 2014 och 2015 fattade Samordningsförbundet RAR beslut om finansiering av 38 samverkansinsatser, varav 24 avslutades under 2014/2015. Under 2015 avsattes även medel för utvärdering av fem insatser.
Från mars 2016 är RAR projektägare och delfinansiär för ESF-projektet IBIS.
Årligen avsätts också medel för den så kallade "Aktivitetspengen".

RAR har - utifrån skriften "Från mötesproffs till utvecklingsmotor" (SPeL-rapport nr 1 - 2013) - utformat riktlinjer för styrning av RAR-finansierade insatser. I november 2016 reviderades mallen för förslag till RAR-insatser.


Processledare i GNOT-området  

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i GNOT-området (= Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa) får RAR-finansiering till processledare under två år. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur för det lokala samverkansarbetet.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Ungdomstorget Vinka In - Katrineholm/Vingåker

RAR avsätter medel för att den lokala samverkansgruppen i Katrineholm/Vingåker under två år ska utveckla en modell för samverkan kring unga (16-29 år). Syftet är att skapa en sammanhållen mötesplats.
Vinka IN -  Rapport De två första åren 2014-2016

TUNA i Nyköping-Oxelösund 

RAR avsätter drygt 4,6 miljoner kronor under en två-årsperiod för start och etablering av modell TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet)  i Nyköping och Oxelösund. Verksamheten startar 2016-02-01.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


TUNA - Strängnäs

2008 startade TUNA i Eskilstuna som ett RAR-projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet. Nu avsätter RAR medel under ett och ett halvt år för att en verksamhet likt TUNA:s ska byggas upp i Strängnäs. Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

TUNA i Katrineholm/Flen/Vingåker

RAR avsätter drygt 4,7 miljoner kronor under en tvåårsperiod för start och etablering av modell TUNA i Katrineholm-Flen-Vingåker.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

TUNA - Eskilstuna

TUNA startade 2008 som ett RAR-finansierat projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet.  TUNA får RAR-medel under en tre-årsperiod för att behålla samt utveckla nya samverkansrutiner kring personer med psykisk ohälsa. RAR finansierar även lokalkostnader 2015-07-01--2018-06-30.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra


Processledare KFV (Katrineholm-Flen-Vingåker)

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i Katrineholm, Flen och Vingåker får RAR-finansiering av processtöd under två år.Syftet är att skapa en mer tydlig struktur för det lokala samverkansarbetet. Insatsen är förlängd till 2018-03-31.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

 

Processledare - Eskilstuna och Strängnäs

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i Eskilstuna och Strängnäs får RAR-finansiering av processtöd under två år. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur samt att effektivisera det lokala samverkansarbetet. Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan

TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan - är ett arbetssätt och samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet som har utvecklats i Sörmland sedan 2002. Ingående parter är länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  RAR finansierar processledaren för TRIS. Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

EKUSIA - pilot

EU-projektet EKUSIA - Samhällsekonomisk utvärdering av sörmländskt integrationsarbete - har skapat en modell för att mäta effekter av integrationsinsatser. Den framtagna modellens verktyg är skapat för webbmiljö. Modellen kommer att prövas under ett pilotår, då uppgifter ska samlas in och bearbetas. Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

Aktivitetspeng

För att främja samverkan har finansieringsstöd i form av "Aktivitetspeng" till de Lokala Samverkansgrupperna (LSG) anslagits sedan 2007. Varje LSG kan ansöka om medel för att genomföra samverkanskonferenser eller motsvarande aktivitet tillsammans med sina handläggare.  Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra