Avslutade insatser 2009

Här presenterar vi ett urval avslutade insatser 2009 jämte dokumentation.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.


Duellen i Flen - grund för EU-projektet Våga Välja Väg

Projektets syfte var att skapa en strukturerad hållbar organisation samt en medveten strategi för att stödja de ungdomar som står utanför både arbete och studier. Erfarenheterna från projektet utgjorde grunden för förprojektering  och genomförandeprojekt "Våga Välja Väg" som beviljats EU-medel under tre år (2010-2013)

Dokument Bild Gron

Slutrapport Duellen

 

Empower i Strängnäs

Projektet syftade till att - med empowerment (enkelt uttryckt "egenkraft") -erbjuda unga människor, som saknar förankring i både tillvaron och arbetsmarknaden, en möjlig väg ut ut utanförskapet. Slutrapporten sammanställdes av en extern utvärderare, Ylva Stockelberg. Sammanfattningsvis kan sägas att projektet gett ökad kunskap om varandra och varandras regelverk och värderingar genom samverkan på alla nivåer. 

Dokument Bild Gron

Slutrapport Empower

 

Hälsoverket, Oxelösund

Komplement till och delaktör i kommunens stora och unika samverkanssatsning för att minska ohälsotalet. 
Hälsoverket i Oxelösund avvecklades i december 2012. Hälsoverket startade 2008 som ett RAR-finansierat projekt. Från 2010 finansierades verksamheten av landstinget och av Oxelösunds kommun. Totalt har cirka 150 personer deltagit i verksamheten, främst kvinnor, och resultaten är goda. Deltagarnas hälsa har förbättrats såväl fysiskt som psykiskt. Från 2011 har deltagarantalet dock minskat vilket lett till avvecklingen.

Dokument Bild Gron

Slutrapport Hälsoverket

Dokument Bild Gron

Slutord Hälsoverket

KV-projektet, Katrineholm och Vingåker

Gemensam handläggning, samordnade insatser och grundläggande arbetsförmågebedömning. Projektets syfte var att förkorta rehabiliteringstiden och öka anställningsbarheten hos individer, som har svårt att uppnå egenförsörjning.

Dokument Bild Gron

Slutrapport KV-projektet

 

Koordinator/Processtöd, Eskilstuna

Stöd till samverkansgruppen i syfte att utveckla och bli mer effektiv i det lokala samverkansarbetet.

Dokument Bild Gron

Utvärdering Koordinator/Processtöd

 

Yrkessvenska, Katrineholm och Vingåker

Förbättrad undervisning i svenska språket och samhällskunskap samt arbetsplatspraktik.

 

Förträning Albin - kompletterande insats "Verksam", Länet

Förträningen var tänkt till personer i behov av tid för bland annat motivation, livsstilsfrågor och vägledning innan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen påbörjades.

 

Kunskapsinventerare, Eskilstuna

Kartläggning och inventering av orsaker till att ungdomar (18-24 år) avviker från eller inte påbörjar planerade arbetsmarknadsinsatser.

Dokument Bild Gron

Slutrapport Kunskapsinventerare

 

Rehabskelettet, Länet

Utveckling av det så kallade "Rehabskelettet" - en modell för gemensamt arbete med rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna - multidisciplinära team och struktur för tidig, samordnad rehabilitering vid länets vårdcentraler.
Idag kallas modellen TRIS.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig