Avslutade insatser 2012

Här presenterar vi avslutade insatser 2012 jämte ett urval av dokumentationen.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.


Tuna, Eskilstuna

Insatsen innebär en strukturerad rehabiliteringskedja för personer med psykiskt funktionshinder. Den individuellt anpassade arbetsförlagda utredningen ska leda till ökad chans att komma ut i förvärvslivet. Med utgångspunkt från TUNA utformades en ansökan om medel för projekt  FLÄTAN , som lämnades till Europeiska socialfonden. Ansökan bifölls inte.

Dokument Bild Gron

Slutrapport TUNA

Dokument Bild Gron

Payoffs samhällsekonomiska utvärdering

 

Eva, Eskilstuna

En insats som syftade till att ge kortutbildande, utomeuropeiska kvinnor - som bedömdes stå långt från arbetsmarknaden - stöd att hitta en väg in i samhället och till egen försörjning.

Dokument Bild Gron

Slutrapport EVA