Avslutade insatser 2015

Här presenterar vi avslutade insatser 2015 jämte ett urval av dokumentationen.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.

Utveckling av affärsmannaskap och entreprenöriellt lärande - Coompanion

Utveckling av en modul för affärsmannaskap och entreprenörskap för utrikes födda långtidsarbetslösa och användbar inom ESF-projektet IBIS. För att läsa mer om Coompanion - klicka här.

 

Pilotverksamhet  "Hälsoskola - Fröslunda vårdcentral"

Pilotverksamhet "Hälsoskola" på Fröslunda vårdcentral. Verksamheten ska kvalitetsäkra hälsoperspektivet i ESF-projekt IBIS, men även lägga grund för en varaktig hälsoskoleverksamhet.

Förstudie IPS ESF, Eskilstuna

En förstudie med IPS-metoden - Individual Placement and Suport - har genomförts i Eskilstuna. Förstudien har lett till en ansökan om ett ESF-projekt, som syftar till att skapa en sammanhållen arbetslivinriktad insats för unga personer med psykisk funktionsnedsättning.

Utbildning IPS-metoden, Katrineholm/Vingåker

Fyra personer har genomgått utbildning i IPS-metoden, som är en evidensbaserad metod och har en strukturell uppbygnad för att få samverkan att fungera på bästa sätt. Huvudmålet är att utveckla samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Suicidprevention i Sörmland

Suicid, självmord, är ett folkhälsoproblem. RAR har finansierat utbildning i suicidprevention. MHFA-instruktörer har utbildat berörda yrkesgrupper på olika arbetsplatser. (MFHA står för Mental Health First Aid).

Steget till eget, Katrineholm/Vingåker

20 personer utbildades i eget företagande med efterföljande rådgivning och stöd under det första året som företagare.

Suggestopedi, Campus Oxelösund

Elever inom SFI, svenska för invandrare, på genomgick en femveckors introduktionsutbildning i suggestopedi på Campus i Oxelösund. Detta genomfördes utifrån goda erfarenheter från ESF-projektet isak.

ACT-utbildning inom TUNA nordväst

Tolv medarbetare inom TUNA-verksamheterna i nordvästra länsdelen utbildades i ACT (Acceptance and Commitment and Therapy), som är en utveckling av KBT (Kognitiv Beteende Terapi).

Processtöd ESF-ansökan Integration, Eskilstuna

En processledare har dels förberett Eskilstunas ansökan för ett kommunöverskridande ESF-projekt dels ansvarat för en förstudie avseende insatser för integration.

Utredning Ungdomstorg, Nyköping/Oxelösund

De lokala samverkansgrupperna i Nyköping och Oxelösund har utrett förutsättningarna för att skapa ett gemensamt ungdomstorg. 

Processtöd ESF-ansökan Integration, Nyköping/Oxelösund

En ansökan för ett ESF-projekt, som ska förkorta nyanländas etableringstid på arbetsmarknaden har utformats.

 

Processledare ESF-ansökan Integration, Flen

En processledare har förberett en kommunövergripande ESF-ansökan samt en förstudie avseende insatser för integration i Skjortans allaktivitetshus. 

Processtöd ESF-ansökan Integration, Strängnäs

Strängnäs har genomfört en förstudie "New Bright Future" i syfte att skapa en plattform, som ska ge fler nyanlända en introduktion till arbetslivet. Plattformern har även undersökt om verksamheten är hållbar för en ESF-ansökan.

 

Processtöd ESF-ansökan Integration, Katrinehom/Vingåker

En lokal arbetsgrupp har, med hjälp av en processledare, utformat en ESF-ansökan, som avser ett projekt riktat till arbetslösa utrikesfödda personer.

Processtöd ESF-ansökan Unga, Nyköping/Oxelösund

En lokal delprojektansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) har utformats. Ansökan ingår i ett länsövergripande projekt för Östra mellansverige och riktar sig till så kallade "drop-outs".

Processtöd ESF-ansökan Unga, Katrineholm

En lokal delprojektansökan till ESF har utformats. Ansökan riktar sig till så kallade "drop-outs". 

Processtöd, Gnesta

RAR finansierade ett processtöd i Gnesta under en tolv-månadersperiod. Syftet var att utveckla, effektivisera och få en tydligare struktur och organisering för det lokala samverkansarbetet.

Stegen, Eskilstuna

Stegen kom till efter ESF-projektet isak. Under 2015 finansierade RAR en pedagog, för spridning av språkinlärningsmetoden suggestopedi. Stegen ingår i ordinarie verksamhet från 2016. 

MUS-projektet, Coompanion Sörmland

Coompanion fick RAR-medel för uppbyggnad, utveckling och mobilisering av verksamhet för framtida utveckling av det sociala företagandet i Sörmland. 

Suggestopedi, Campus Strängnäs

Strängnäs genomförde en förstudie kring suggestopedi - dels för att kvalitetssäkra metoden dels för att få till en långsiktig implementering i Sörmland. 

Suggestopedi, Campus Nyköping

RAR finansierade implementering och utveckling av ett suggestopediskt arbetssätt på olika nivåer inom SFI (Svenska för invandrare) på Campus i Nyköping.

Inplementering suggestopedi i Eskilstuna

Med hjälp av nya metoder och modeller förbättrade EU-projektet isak integrationsarbetet i Sörmland. RAR-medel avsattes för att ta tillvara erfarenheterna från språkinlärningsmetoden suggestopedi.

Implementering av metoder från projekt isak, Eskilstuna

EU-projektet isak förbättrade integrationsarbetet i Sörmland med hjälp av nya metoder och modeller. För ett långsiktigt tillvaratagnade av erfarenheterna från isak avsattes RAR-medel för implementering. 

Implementering av metoder från projekt isak, Katrineholm/Flen/Vingåker (KFV)

EU-projektet isak förbättrade integrationsarbetet i Sörmland med hjälp av nya metoder och modeller. För ett långsiktigt tillvaratagnade av erfarenheterna från isak avsattes RAR-medel för implementering. 

Processledare, Oxelösund

En processledare tillsattes för att skapa en gemensam och långsiktig samverkansstruktur i arbetet kring personer med behov av samlat stöd.

Utvärdering av RAR-insatser

RAR har avsatt en knapp miljon kronor för utvärdering av fem insatser:
MEDiTUNA i Eskilstuna - läs om utvärderingen i lägesrapport hösten 2015
IMA/IPS i Eskilstuna
Vinka In i Katrineholm - Delrapport
Slussens IPS-projekt i Nyköping - Rapport 
Processledare i Oxelösund -  Rapport