Avslutade insatser 2016-2018

Här presenterar vi insatser, som avslutats 2016-2018 jämte ett urval av dokumentationen.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.


TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan

TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan - är ett arbetssätt och samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet som har utvecklats i Sörmland sedan 2002. Ingående parter var länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  RAR finansierade TRIS i olika omfattning fram till 2018.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Pilotverksamhet  "Hälsoutbildning - Campus Oxelösund"

RAR avsatte medel till pilotverksamhet avseende hälsoutbildning på Capus i Oxelösund. Verksamheten syfte var att kvalitetsäkra hälsoperspektivet i ESF-ansökan IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland.  
Klicka här för att läsa mer om IBIS.

IPS-metoden - Nyköping

RAR avsatte medel för att etablera långsiktigt hållbara samverkansstrukturer mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget. Metoden Individual Placement and Support - IPS - användes som stöd i samverkan. Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Projekt "RIGA" - Strängnäs

RAR avsatte medel för utveckling av ett arbetssätt som skulle öka myndigheternas samarbete och samsyn i handläggningen av ärenden, som avser individer utan sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Stöd för utveckling av sociala företag

Under 2016 avsattes 500.000 kronor till Coompanion för att stödja RAR:s medlemmar att utveckla socialt företagande.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

Ungdomens Hus i Nyköping-Oxelösund 

RAR finansierade processledartjänst för utredning av ett ungdomens hus i Nyköping och Oxelösund. Klicka här för att läsa beskrivningen och här för att läsa beslutet.