RAR:s insatser inför EU:s programperiod 2014-2020

Här kan du läsa om RAR-finansierade insatser inför Europeiska Socialfondens utlysningar gällande de två prioriterade områdena 2015, varav det ena handlar om att förhindra gymnasieavhopp och det andra om integration


Processledare ESF-ansökan Integration - Eskilstuna

RAR avsätter medel för en processledartjänst. Processledaren ska dels förbereda Eskilstunas ansökan för ett kommunöverskridande ESF-projekt dels ansvara för en förstudie avseende insatser för integration i Eskilstuna.
Processledaren ska även ingå som kommunens representant i Regionförbundets och RAR:s arbetsgrupp, som samordnar processen på länsnivå.

Dokument Bild Gron

Beskrivning av insatsen

Dokument Bild Gron

Beslut

Processledare ESF-ansökan Integration - Nyköping/Oxelösund

RAR avsätter medel för en processledare, som ska leda arbetet med att utforma en ansökan för ett ESF-projekt. Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt, som bidrar till att förkorta nyanländas etableringstid på arbetsmarknaden. Erfarenheterna i projektet ska spridas i regionen.

Dokument Bild Gron

Beskrivning av insatsen

Dokument Bild Gron

Beslut

Processledare ESF-ansökan Integration - Flen

RAR avsätter medel för en processledartjänst. Dels ska en kommunövergripande ESF-ansökan förberedas dels ska en förstudie avseende insatser för integration i Skjortans allaktivitetshus genomföras. 
Processledaren ska även ingå som kommunens representant i Regionförbundets och RAR:s arbetsgrupp, som samordnar processen på länsnivå.

Dokument Bild Gron

Beskrivning av insatsen

Dokument Bild Gron

Beslut

Processledare ESF-ansökan Unga - Katrineholm

Två processledare på halvtid ska utforma en lokal delprojektansökan till Europeiska Socialfonden (ESF). Ansökan avser så kallade ”drop-outs”, som ingår i ett länsövergripande projekt för Östra Mellansverige (ÖMS). En gemensam ansökan för ÖMS ska sändas till ESF den 30 april 2015. 
Processledarna ska förbereda och engagera de organisationer som ska samverka kring en projektsatsning avseende ”drop-outs”. Processledarna ska även samla information och utarbeta underlag för Katrineholm-Vingåkers medverkan i den gemensamma ansökan för ÖMS.

Dokument Bild Gron

Beskrivning av insatsen

Dokument Bild Gron

Beslut

Processledare ESF-ansökan Unga - Nyköping/Oxelösund

RAR finansierar en processledare, som ska utforma en lokal delprojektansökan till Europeiska Socialfonden (ESF). Ansökan riktar sig till så kallade "drop-outs", som ingår i ett länsövergripande projekt för Östra mellansverige.
Processldaren ska leda arbetet, skriva ansökan, upprätta budget och genomföra kartlägningsarbete

Dokument Bild Gron

Beskrivning av insatsen

Dokument Bild Gron

Beslut

Processledare ESF-ansökan Integration - Katrineholm/Vingåker

RAR finansierar en processledare med uppdrag att förbereda de organisationer, som ska samverka kring en projektsatsning för arbetslösa utrikesfödda personer. Vidare ska processledaren leda en lokal arbetsgrupp som ska utforma en ESF-ansökan för Katrineholm/Vingåker samt ingå i den arbetsgrupp som samordnar processen på länsnivå. 

Dokument Bild Gron

Beskrivning av insatsen

Dokument Bild Gron

Beslut

Processledare ESF-ansökan Integration högutbildade - Strängnäs

Den lokala samverkansgruppen i Strängnäs har beviljats RAR-medel till en processledare att leda förstudien "New Bright Future". Förstudien ska skapa en plattform för högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer. Plattformen ska ge fler nyanlända en introduktion till arbetslivet i Strängnäs. Vidare ska plattformen undersöka om verksamheten är hållbar för en ESF-ansökan.
Processledaren ska även leda en lokal arbetsgrupp som kvalitetssäkrar förstudiearbetet.

Dokument Bild Gron

Beskrivning av insatsen

Dokument Bild GronBilaga till beskrivning

Dokument Bild Gron

Beslut

Dokument Bild Gron

Ansökan om förlängning

Dokument Bild Gron

Beslut - förlängning

Dokument Bild Gron

Lägesrapport våren 2015

Dokument Bild Gron

Slutrapport