Utvärdering

Utvärdering är ett arbetsinstrument för verksamhetsutveckling. Samordningsförbundet RAR:s insatser ska följas upp och/eller utvärderas. Ett flertal metoder och instrument - ofta i kombination -  används för att ta reda på om uppsatta mål har nåtts


Processtöd till de lokala samverkansgrupperna utvärderas

RAR har upphandlat utvärdering av processtöd till de lokala samverkansgrupperna, LSG. Uppdraget - en lärande utvärdering, som påbörjades under hösten 2016 - genomförs av Joakim Tranquist och Apel. Resultaten är i första hand till för LSG:na och ska ligga till grund för användningen av processledarna. 
Klicka här för att läsa planen för utvärderingen.

Gra Avdelare

Utvärdering av insatser

Utvärdering finansieras av Samordningsförbundet RAR och kan genomföras av RAR,  medlem eller extern aktör. Innan start - men efter beslut - av en RAR-finansierad insats ska en utvärderingsplan upprättas av ägarna tillsammans med RAR. Detta innebär att beslut om utvärdering fattas separat. Utvärderingsplanen revideras om den RAR-finansierade insatsens mål och aktiviteter förändras.

SUS (System för Uppföljning av Samverkan)

SUS är ett statligt och obligatoriskt system på nationell nivå för kartläggning av samverkansaktiviteter. Följer upp individer och kostnader - redovisar kostnad per insats, samverkande parter samt målgrupp. Systemet resovisar dessutom individer fördelat på ålder och kön samt förändring i försörjning och sysselsättning.

Lägesrapporteringar

Lägesrapporteringen följer en vedertagen mall och är en självvärdering. Rapporten innehåller reflektioner kring arbetsprocessen såväl ur ett individ- och personal- som organisationsperspektiv. Genomförs två gånger per år gemensamt av personal och styrgrupp. Klicka här för att komma till lägesrapporterna.

2009 sammanställdes erfarenheterna från fyra års arbete med samverkans- och rehabiliteringsprojekt i rapporten Framgångsfaktorer och hinder. Utifrån projektens dokumenterade erfarenheter konstaterades att den mest framträdande framgångsfaktorn var koordinatorfunktionen både när det gällde stöd till den enskilde individen och i organisationen.

Utvärderingspolicy

Insatser och projekt som finansieras med Samordningsförbundets medel ska följas upp. RAR:s utvärderingspolicy 

Verktyg för uppföljning/utvärdering

På Regeringens uppdrag har ett sektorsövergripande system för uppföljning (SUS) utformats.  SUS ska användas för att följa upp aktiviteter med gemensam finansiering. Användarstöd och support finns på www.susam.se

Gra Avdelare

  

Riksdagsrapport om Finsam klar

I den gedigna riksdagsrapporten om Finsam föreslås en översyn av den framtida finansieringen och frågan om ett samlat ansvar för en oberoende uppföljning och utvärdering av Finsam på nationell nivå. Uppföljningen har genomförts av en arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet. Läs mer på FINSAM-webben.
Las Rapport Knapp Ljusgra

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har fått fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet.
Utvärderingen är uppdelad i tre delar.
1) Samordningsförbundens organisation och verksamhet idag. 
2) Effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå.
3) Effekter av samordningsförbundens insatser på individnivå.
Redovisning till regeringen sker den 15 november 2017, 12 oktober 2018 samt 14 december 2018.

Klicka här för att läsa regeringsbeslutet

FK Logga

Försäkringskassan beslutar varje år om fördelning - efter Regeringens tilldelning - av samverkansmedel till Samordningsförbunden. Regeringen är angelägen om att följa upp resultat och effekter. Här presenterar vi den senaste återrapporteringen till Regeringen.  

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

I Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens återrapportering till regeringen redovisar myndigheterna sitt gemensamma uppdrag i regleringsbreven för 2017.
Las Rapport Knapp Ljusgra Genomskinlig

 

 

Tidigare rapporter finns publicerade på FINSAM-webben.

 

Kunskapsbanken Stor

I Kunskapsbanken har NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, samlat slutrapporter från projekt, som genomförts av samordningsförbunden. Klicka på ikonen för att komma till sidan.


Externa utvärderingar, uppföljningar & rapporter

På väg mot Sveriges friskaste län 2025

I år har Landstinget Sörmland för femte gången genomfört enkätundersökningen "Liv & Hälsa - ung". Hur mår niondeklassare i Sörmland? Resultaten presenteras i en rapport och ger en bild av barns och ungas hälsoutveckling över tid. Den visar också några av de möjligheter och utmaningar Sörmland har för att nå målet om att bli Sveriges friskaste län 2025. Undersökningen visar att under en tioårsperiod har andelen elever som aldrig druckit alkohol ökat, andelen elever som aldrig skolkar har ökat markant och andelen elever som gjort något olagligt har minskat. En oroande utveckling är att andelen elever med psykosomatiska besvär har ökat, både för pojkar och flickor, mellan 2011 och 2014.Las Rapport Knapp Ljusgra

Samordningsförbunden som struktur för långsiktig samverkan

Försäkringskassan skriver i sin återrapportering till Regeringen att "Nationella Rådet (NR) har uppmärksammat frågan om förbundens arbete med inriktning på operativa/individuella respektive strukturella insatser." Vidare om samordningsförbunden som struktur för långsiktig samverkan och att ämnet kommer att ingå under höstens förbundschefsdagar. Under 2013 beslutade NR om fem strategiska områden att verka för under perioden 2013-2016 - bland annat att alla kommuner och landsting i Sverige ingår i samordningsförbund och som ett led i detta har två informationsdagar genomförts. Las Rapport Knapp Ljusgra

Centralisera utvärderingen av samordningsförbundens insatser

Centralisera utvärderingen av samordningsförbundens insatser, rekommenderar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i rapport 2011:14 "Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser"

Positivt om samordningsförbunden i ISF:s rapport till Regeringen. Den samlade bedömningen är att fyrpartssamverkan har bäst förutsättningar att lyckas utifrån både deltagarnas och organisationens perspektiv. ISFs rapport "Samverkan inom socialförsäkringen (2010:2)"