Finsam

Finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet (Finsam) ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner möjlighet att samordna sina insatser.


Samverkan fordrar en sammanhållande funktion, vilket är skälet till att samordningsförbund bildats i snabb takt runt om i Sverige. Samordningsförbunden är juridiskt självständiga myndigheter, vars uppgift är att göra detta slags samverkan möjlig.

Ett viktigt syfte med Finsam är att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheterna. Istället får de möjlighet till ett samlat stöd, som utgår ifrån vars och ens förutsättningar och behov. En annan positiv effekt av det nära samarbetet är att samhällets resurser kan användas på ett kostnadseffektivt sätt.

Denna form av samverkan mellan fyra myndigheter har varit möjlig sedan Lagen om finansiell samordning (Finsam) av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210)  trädde i kraft den 1 januari 2004.

I dagsläget finns 82 samordningsförbund i Sverige. 247 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. På FINSAM-webben kan du läsa om bakgrunden och motiven till den finansiella samordningen liksom aktuell lag och förarbeten. Där finns även kontaktuppgifter och information om och från landets samordningsförbund, utbildningar och konferenser, Nationella rådet med mera.

Webbplatsen Godsamverkan.se har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer. Informationen har tagits fram av Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen för att stödja utvecklingen av lokal samverkan.

 NNS Logo 2010 04 14 Grey Forminskad

I november 2009 bildades Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. 2012 gick NNS samman med iffk och ombildades till förening. Av landets 82 samordningsförbund är 74 medlemmar i NNS.
NNS ändamål är att vara språkrör för, samt i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbund.
RAR:s ordförande Marie Svensson är ledamot i NNS styrelse.

 

"Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas" 
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)