Insatsfinansiering

Att finansiera olika insatser som ska underlätta för målgruppen att uppnå egen försörjning är en central uppgift för samordningsförbundet. Genom samverkan kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

För att ansöka om insatsfinansiering krävs följande:

  • Att insatsen gäller personer i åldrarna 16-64 år.
  • Att sökande är anställd hos någon av förbundets parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland, länets kommuner).
  • Att minst två av förbundets parter samverkar.
  • Att insatsen handlar om arbetsmarknadsetablering/rehabilitering.

Ansökan om finansiering görs på särskild ansökningsblankett: Ansökan om finansiering

Har ni en insatsidé?

Ta kontakt med oss på samordningsförbundet så kan vi tillsammans diskutera förutsättningarna för att få stöd från förbundet.

För att kunna göra en förhandsbedömning av om insatsidén kan finansieras med finsammedel önskar förbundet vara delaktigt i ett så tidigt skede som möjligt vid utformningen av insatsen.

Förbundets parter ska ges möjlighet att lämna synpunkter på insatsidén/ansökan. Samråd om insatsidéer som rör samverkan i någon/några kommungeografiska områden sker i första hand i respektive lokal samverkansgrupp (LSG) För länsövergripande idéer avgör samordningsförbundet tillsammans med samverkansparterna hur samråd med övriga parter ska ske i det aktuella fallet.

När ansökan om finansiering är färdigskriven skickar du in den till förbundets kansli.

Kansliet administrerar och bereder ansökan inför beslut/avtal om finansiering. Bedömningen av ansökan sker utifrån finsamlagen, förbundets ändamål, verksamhetsinriktning och mål. Beslut fattas enligt gällande delegationsordning.

Vid beviljande av finansiering upprättas avtal mellan förbundet och den part som utgör huvudman för insatsen.


När ska du ansöka?

Beslutsprocess

Varje år har RAR Sörmland två beslutsprocesser och det är under dessa perioder som ansökningar hanteras. För att ansökan ska kunna hanteras inom en beslutsprocess behöver underskriven ansökan ha inkommit senast det datum som anges i tabellen nedan.

Om du skickar din ansökan till förbundet via post eller e-post ska den vara underskriven av samtliga parter som står bakom.

Processen avslutas med att avtal skrivs mellan insatsägaren och RAR.

Tabell för datum för sista ansökningsdatum 2021 för varje beslutsprocess

  • Rotera skärmen till liggande läge för att se hela tabellen

Beslutsprocess Sista ansökningsdatum
1 1 januari
2 1 september