Insatsfinansiering

Att finansiera olika slags insatser som ska underlätta för personer i målgruppen att uppnå förmåga till egen försörjning är en central uppgift för samordningsförbundet. Genom samverkan i samordningsförbundet kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Insatserna inom den finansiella samordningen, som också kan vara av förebyggande karaktär, ska rikta sig mot individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målet är att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Individerna som insatserna riktar sig mot ska vara i förvärvsaktiv ålder.

Insatserna ska bidra till att samhällets resurser används på ett effektivt sätt, och som ett resultat av samordningen, till större nytta för den enskilde invånaren i Sörmlands län.

Medel för samverkansinsatser kan tilldelas förbundets medlemmar. Finansiering av en insats kan beviljas då ansökan avser samverkan mellan minst två av parterna i förbundet. Andra aktörer kan endast få del av medlen indirekt via ett samarbete med den samverkanspart som är huvudman för insatsen. Ansökan om finansiering görs på särskild ansökningsblankett: Ansökan om finansiering

Har du en insatsidé?

Ta kontakt med oss på samordningsförbundet så kan vi tillsammans diskutera förutsättningarna för att få stöd från förbundet.

För att kunna göra en förhandsbedömning av om insatsidén kan finansieras med finsammedel önskar förbundet vara delaktigt i ett så tidigt skede som möjligt vid utformningen av insatsen.

Förbundets parter ska ges möjlighet att lämna synpunkter på insatsidén/ansökan. Samråd om insatsidéer som rör samverkan i någon/några kommungeografiska områden sker i första hand i respektive lokal samverkansgrupp (LSG) För länsövergripande idéer avgör samordningsförbundet tillsammans med samverkansparterna hur samråd med övriga parter ska ske i det aktuella fallet.

När ansökan om finansiering är färdigskriven skickar du in den till förbundets kansli.

Kansliet administrerar och bereder ansökan inför beslut/avtal om finansiering. Bedömningen av ansökan sker utifrån finsamlagen, förbundets ändamål, verksamhetsinriktning och mål samt finansieringspolicy. Beslut fattas enligt gällande delegationsordning: 2019-04-12-Beslut-delegationsordning

Vid beviljande av finansiering upprättas avtal mellan förbundet och den part som utgör huvudman för insatsen.


När ska du ansöka?

Beslutsprocess

Varje år har RAR Sörmland fyra beslutsprocesser och det är under dessa perioder som ansökningar hanteras. För att ansökan ska kunna hanteras inom en beslutsprocess behöver underskriven ansökan ha inkommit senast det datum som anges i tabellen nedan.

Om du skickar din ansökan till förbundet via post eller e-post ska den vara underskriven av samtliga parter som står bakom.

Processen avslutas med att avtal skrivs mellan insatsägaren och RAR.

Tabell för datum för sista ansökningsdatum 2021 för varje beslutsprocess

  • Rotera skärmen till liggande läge för att se hela tabellen
Beslutsprocess Sista ansökningsdatum
1 1 januari
2  1 april
3 1 september
4 1 november