Personer samtalar runt ett bord
Personer samtalar runt ett bord

Avstamp mot ett friskare Sörmland

Sjuktalen i Sörmland är högre än riksgenomsnittet. Som i ett led i arbetet för att minska sjukskrivningarna och skapa bättre samverkan för en hållbar arbetsmiljö träffades beslutsfattare i Sörmland för en heldagskonferens. En insats finansierad av RAR.

Läs mer om insatsen
Person talar inför människor

Film om insatsen

Film om insatsen


Person står och talar inför andra under mötet
Person står och talar inför andra under mötet

Det är ingen liten uppgift att ta sig an, att minska sjukpenningtalen i Sörmland. Som ett led i arbetet samlades beslutsfattare för att utbyta kunskap, inspiration och öka samverkan ännu mer.

— Vi ville ge en möjlighet att samverka, diskutera och verka för en hållbar arbetsmiljö med ett nära och tydligt ledarskap, vilket kan leda till minskad sjukfrånvaro, säger Erika Engdahl Wevel, samverkansansvarig hos Försäkringskassan.

Personer har möte
Personer har möte
Mötesrum
Personer som diskuterar i ett mötesrum

Dagen modererades av forskaren Johan Quist som också lyfter just vikten av att mötas.

— Vinsterna med en sådan här dag kan egentligen sammanfattas på två sätt, säger Johan Quist. En viktig aspekt med just den här konferensen var att det var både politiker och tjänstemän som samlades. Generellt har vi för lite av den typen av möten och där är samordningsförbunden viktiga, som kan skapa just de här mötesplatserna och utbytena för diskussioner och samtal.

Den andra aspekten är att de deltagande aktörerna som exempelvis hälso- och sjukvården och Försäkringskassan, är stora arbetsgivare i sig själva. Många som blir sjukskrivna jobbar inom just offentlig sektor och därför är det viktigt att även aktörerna i rollen som arbetsgivare får mötas och prata.

Det är helt uppenbart att vi idag styr medarbetare för hårt och inte ger tillräckligt mycket handlingsutrymme.

Johan Quist betonar, utifrån inte minst sin egen forskning, vikten av handlingsutrymme – att helt enkelt ge medarbetare eget ansvar och inte minst förutsättningar och utrymme att göra ett bra jobb.

— Det är helt uppenbart att vi idag styr medarbetare för hårt och inte ger tillräckligt mycket handlingsutrymme. Att man inte trivs på sin arbetsplats tror jag, med betoning på tror, är en starkt bidragande orsak till sjukskrivningar. Man orkar helt enkelt inte gå dit. Samtidigt, om handlingsutrymmet väl ges, så kan det vara svårt att ta tillbaka initiativet efter att ha varit hårt styrd och kontrollerad en längre tid.

Person pekar på sjukskrivningstal på tavla
Person pekar på sjukskrivningstal på tavla
Personer vid datorer som pratar
Personer vid datorer som pratar

En viktig faktor för att minska sjukskrivningarna och skapa ett friskare Sörmland handlar om att skapa en hållbar arbetsmiljö. Under dagen lyftes exempel från bland annat Individ- och familjeomsorgen i Nyköpings kommun samt Ambulanssjukvården i Sörmland, berättar Erika Engdahl Wevel.

— Socialtjänsten i Nyköpings kommun är ett spännande exempel och de berättade hur de arbetat fram en dialog mellan sin socialnämnd och verksamheten, alltså mellan politiker, chefer och medarbetare och på så sätt lyckats involvera hela styrkedjan. Ambitionen har varit att skapa framtidens socialtjänst och att ha tillit till medarbetarna, helt enkelt att ”delegera ansvar, inte uppgifter”. Inom verksamheten har man lyckats få ned personalrörligheten från ca 21 % år 2015 till ca 8 % år 2019.

Personalrörlighet år 2015: 21 %
Personalrörlighet år 2019: 8 %

Målsättningen med dagen, att inspirera och få igång ett samtal och erfarenhetsutbyte, uppnåddes mer än väl menar forskaren och moderatorn Johan Quist.

— Vi valde medvetet ett lägre tempo i talaragendan för att ge utrymme för samtal och många sa också det, att det var en stor vinst att bara få vara i samma rum och reflektera tillsammans. Det är alltför sällan den typen av tillfällen ges och inte minst att det är personer som faktiskt har rätt mandat att besluta och skapa förändring som deltar. Så var det verkligen här och det var en av framgångsfaktorerna.

Erika Engdahl Wevel, samverkansansvarig från Försäkringskassan, instämmer.

— De utvärderingar som gjordes visade på att dagen varit uppskattad, och att det också finns önskemål om en fortsättning.

3 reflektioner från dagen

  1. Vinster med samtal
    Att samla beslutsfattare från olika sammanhang i samma rum och kring samma samtalsämnen är en framgångsfaktor som alltför sällan genomförs.
  2. Kombinera samverkan med eget arbete!
    Samverkan är avgörande, men också att ta med sig lärdomarna hem och fundera kring vad jag som chef, eller vi som arbetsgivare och/eller myndighet kan göra. Ökad tillit ger ökad friskhet!
  3. Bristande tillit och för hård kontroll av medarbetarna kan vara en bidragande orsak till sjukskrivningar.
    Exempel visar att genom att delegera ansvar istället för arbetsuppgifter och helt enkelt öka tilliten kan personalomsättningen och sjukskrivningarna minska.