Beviljade ESF-medel till Sörmland

Den 10e december hade partnerskapet för ESF Östra mellansverige beslutsmöte om inkomna ansökningar. Två ansökningar från RAR beviljades. Ungas lärande och etablering och Livslångt lärande som båda är förstudieprojekt med syfte att förbereda hållbara och välförankrade projekt i den kommande programperioden. Ungas lärande och etablering handlar om att förbereda satsningar för ungdomar i utanförskap. Livslångt lärande handlar om att förbereda kompetenshöjande insatser för anställda i offentlig och privat sektor.

Projekt EGOS som RAR varit med och skrivit blev också beviljad. Ett mycket angeläget och spännande projekt som handlar om att skapa en heltidsverksamhet för ungdomar med social problematik på st Eskils gymnasium i Eskilstuna.


Medial uppmärksamhet

Samordningsförbundet RAR uppmärksammas medialt idag med anledning av världsdag för suicidprevention. Läs den digitala artikeln här: https://www.folkhalsasverige.se/psykisk-halsa/samordnade-insatser-bryter-utanforskap-och-skapar-sysselsattning-i-sormland/

Motivet till att vi är med är vi arbetar suicidpreventivt genom att vi bidrar till att bryta ett utanförskap i våra insatser som leder till minskad psykisk ohälsa. Kul att samordningsförbunden uppmärksammas och lyfts!

Det RAR-ägda och ESF-finansierade projektet LIKES uppmärksammas också i Aftonbladets bilaga - så spring och köp!

bild på artikeln