Beviljade ESF-medel till Sörmland

Den 10e december hade partnerskapet för ESF Östra mellansverige beslutsmöte om inkomna ansökningar. Två ansökningar från RAR beviljades. Ungas lärande och etablering och Livslångt lärande som båda är förstudieprojekt med syfte att förbereda hållbara och välförankrade projekt i den kommande programperioden. Ungas lärande och etablering handlar om att förbereda satsningar för ungdomar i utanförskap. Livslångt lärande handlar om att förbereda kompetenshöjande insatser för anställda i offentlig och privat sektor.

Projekt EGOS som RAR varit med och skrivit blev också beviljad. Ett mycket angeläget och spännande projekt som handlar om att skapa en heltidsverksamhet för ungdomar med social problematik på st Eskils gymnasium i Eskilstuna.