Vägen till självförsörjning

Nyköpings kommun har i samverkan med Arbetsförmedlingen initierat utvecklingsarbetet Vägen till självförsörjning, ett pilotprojekt som vänder sig till både in- och utrikesfödda. Arbetsförmedlingens och kommunens samverkan ska skapa möjligheter för de arbetssökande att öka sin självförsörjning och minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. Det ska bland annat ske genom ett förändrat arbetssätt hos kommunen och Arbetsförmedlingen.


StatusGenomfördÅr2020PlatsNyköpingTypRAR-insats


Om insatsen

Nyköpings kommun har i samverkan med Arbetsförmedlingen initierat utvecklingsarbetet Vägen till självförsörjning, ett pilotprojekt som vänder sig till både in- och utrikesfödda. Arbetsförmedlingens och kommunens samverkan ska skapa möjligheter för de arbetssökande att öka sin självförsörjning och minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. Det ska bland annat ske genom ett förändrat arbetssätt hos kommunen och Arbetsförmedlingen. Projektet ska skapa samarbetsformer som utgår från individens behov, samverkan mellan myndigheterna och en gemensam plan. Kommunen får medel av RAR för att stärka samverkan. Det görs genom att projektmedarbetarna får en gedigen utbildning i betydelsen av och verktyg för samverkan.

En utmaning är också att höja försörjningsstödstagarnas kompetens via den kommunala vuxenutbildningen och via andra kompetenshöjande aktiviteter exempelvis för att bättre matcha efterfrågan på arbetsmarknaden. Kommunen behöver även förbättra utrikesföddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, öka sysselsättningen bland dem med kort utbildning och motverka långtidsarbetslöshet.

Projektet avslutades 2020.  RAR finansierade insatsen med 485 tkr.