Rapporter & uppföljningar kring förbundsverksamheten

RAR samarbetar med Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS). FoUiS utvärderar samtliga av RAR:s finansierade insatser. Utvärderingarna finansieras av RAR. FoU är med i hela insatsprocessen – från ansökan till slutrapport.


Region Sörmlands uppföljning av Samordningsförbundet

Tre år efter regionbildandet har Region Sörmland gjort en uppföljning av beslutet att fortsatt vara medlem i Samordningsförbundet RAR.

Den undersöker primärt Regionens förtjänst av fortsatt medlemskap.

Läs utvärderingenLäs protokollsutdrag från Regionstyrelsen

Genomlysning av Samordningsförbundet RAR Sörmland

Tranquist Utvärdering har i samarbete med Payoff sammanställt en slutrapport som nu finns att läsa här. I den redogörs för resultaten av RAR:s insatser under perioden 2014-2019. Genomlysningen utgår från tre delar: portföljanalys av genomförda insatser, intressentanalys med fokus på uppfattningar hos nyckelpersoner samt en samhällsekonomisk analys för att visa på värdet av de satsade resurserna. underlagsrapportensom är skriven av Jonas Huldt från Payoff kan man läsa mer ingående om den samhällsekonomiska analysen av insatserna RAR har finansierat. Rapporterna går att läsa nedan.

Genomlysning av RARUnderlagsrapport samhällsekonomisk analys

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har fått fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet.

Utvärderingen är uppdelad i tre delar.

  1. Samordningsförbundens organisation och verksamhet idag.
  2. Effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå.
  3. Effekter av samordningsförbundens insatser på individnivå.
Läs regeringsbeslutet

SUS (System för Uppföljning av Samverkan)

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

För att en insats ska beviljas ska projektägaren säkerställa att rapportering i SUS genomförs.

Användarstöd och support på SUS webbplats (öppnas i ny flik)

Försäkringskassan

Försäkringskassan beslutar varje år om fördelning – efter Regeringens tilldelning – av samverkansmedel till Samordningsförbunden. Regeringen är angelägen om att följa upp resultat och effekter. Här presenterar vi den senaste återrapporteringen till Regeringen.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

I Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens återrapportering till regeringen redovisar myndigheterna sitt gemensamma uppdrag. Rapporter finns publicerade på FINSAM:s hemsida.

Regeringsrapporter på FINSAM:s webbplats (öppnas i ny flik)

Kunskapsbanken

I Kunskapsbanken har NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, samlat slutrapporter från projekt, som genomförts av samordningsförbunden.

Rapporter på Kunskapsbanken webbplats (öppnas i ny flik)