Rapporter & uppföljningar kring förbundsverksamheten

Här kan ni hitta rapporter, utvärderingar, och uppföljningar som berör det enskilda förbundet eller det allmänna FINSAM-arbetet.


Regeringsuppdrag att se över Finsam-lagen (2003:1210)

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av ändringar i lagen och att lämna författningsförslag om ändringar anses motiverade för en verksam och effektiv finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Uppdraget skall vara klart till slutet av 2024.

Läs regeringsbeslutetLäs skrivelse från Försäkringskassan till förbunden

Viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund

Gemensam bestämmelse från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, från 2021-04-20.

Läs viljeförklaringen (öppnas i ny flik)

Uppföljning Finsam

Från 2023 används systemet Uppföljning Finsam av samordningsförbundet för registrering av uppgifter i syfte att följa upp verksamheten, insatser som finansieras, och deltagare.

Försäkringskassan är systemägare med ansvar för drift, förvaltning och utveckling på uppdrag av regeringen. Registrerade uppgifter används för återrapportering och uppföljning på statistisk nivå.

Uppföljning Finsam ersätter det tidigare systemet SUS som hade samma syfte.

För att en insats ska beviljas ska projektägaren säkerställa att rapportering i Uppföljning Finsam genomförs.

Läs mer om Uppföjlning Finsam (öppnas i ny flik)

Rapport – Samordningsförbund, samarbetsfrågor och eventuell översyn av lagstiftning

På beställning av Samordningsförbundet Centrala Östergötland utreder Advokatfirman Delphi ett antal aktuella frågor gällande samordningsförbundens uppdrag, finansiering, målgrupp, uppföljning och utvärdering, geografiskt område och lokaliseringsprincipen, kunskapsutveckling, möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte, välfärd i samverkan och arbetet framåt.

Läs rapporten

Region Sörmlands uppföljning av Samordningsförbundet

Tre år efter regionbildandet har Region Sörmland gjort en uppföljning av beslutet att fortsatt vara medlem i Samordningsförbundet RAR.

Den undersöker primärt Regionens förtjänst av fortsatt medlemskap.

Läs utvärderingenLäs protokollsutdrag från Regionstyrelsen

Genomlysning av Samordningsförbundet RAR Sörmland

Tranquist Utvärdering har i samarbete med Payoff sammanställt en slutrapport som nu finns att läsa här. I den redogörs för resultaten av RAR:s insatser under perioden 2014-2019. Genomlysningen utgår från tre delar: portföljanalys av genomförda insatser, intressentanalys med fokus på uppfattningar hos nyckelpersoner samt en samhällsekonomisk analys för att visa på värdet av de satsade resurserna. underlagsrapportensom är skriven av Jonas Huldt från Payoff kan man läsa mer ingående om den samhällsekonomiska analysen av insatserna RAR har finansierat. Rapporterna går att läsa nedan.

Genomlysning av RARUnderlagsrapport samhällsekonomisk analys

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har fått fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet.

Utvärderingen är uppdelad i tre delar.

  1. Samordningsförbundens organisation och verksamhet idag.
  2. Effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå.
  3. Effekter av samordningsförbundens insatser på individnivå.
Läs regeringsbeslutet

Försäkringskassan

Försäkringskassan beslutar varje år om fördelning – efter Regeringens tilldelning – av samverkansmedel till Samordningsförbunden. Regeringen är angelägen om att följa upp resultat och effekter. Här presenterar vi den senaste återrapporteringen till Regeringen.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

I Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens återrapportering till regeringen redovisar myndigheterna sitt gemensamma uppdrag. Rapporter finns publicerade på FINSAM:s hemsida.

Regeringsrapporter på FINSAM:s webbplats (öppnas i ny flik)

Kunskapsbanken

I Kunskapsbanken har NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, samlat slutrapporter från projekt, som genomförts av samordningsförbunden.

Rapporter på Kunskapsbanken webbplats (öppnas i ny flik)