VIVA – Vinka In VuxnA

RAR avsätter 950 tkr för perioden juli-december 2019 till insatsen Vinka In VuxnA(VIVA). Insatsen kommer bedrivas i Katrineholm, Flen och Vingåker.


StatusGenomfördÅr2019PlatsFlen, Katrineholm, VingåkerTypRAR-insats


Om insatsen

VIVA ansökte om projektmedel från RAR Samordningsförbundet för att under ett halvår utreda och undersöka möjligheterna att framöver slå ihop två tidigare projekt Vinka IN, som hade ett halvår kvar på sitt projekt slut 191231, och TUNA-Västra som precis hade avslutats 190631. Samordnaruppdraget hade delats mellan verksamheterna och det hade framkommit möjliga synergivinster genom ett ökat samarbete. Det handlade främst om att de yngre deltagarna i Vinka IN stod långt ifrån arbetsmarknaden och skulle behöva ytterligare stödinsatser för att bli aktuella för Af.

Projekttiden handlade mycket om att ta fram områden där vi kunde agera tillsammans. Det kom att bli en ansökan om en verksamhet, start 200101, med två insatser med gemensam styrning och samordning. SIKTA (SIKTA-Arbetsmarknad och SIKTA-Unga).

Projektägare var LSG Västra och dialog med RAR Samordningsförbundet fördes via lägesrapporter och den inkomna projektansökan för start av SIKTA.

Medverkande aktörer var:

  • Flens kommun
  • Katrineholms kommun
  • Vingåkers kommun
  • Arbetsförmedlingen
  • Region Sörmland
  • Försäkringskassan

2 x 100 % coacher och samordnare 50 % arbetade med att behålla en arbetsförberedande rehabilitering och förberedelsearbete inför kommande SIKTA. Målgruppen var personer i arbetsför ålder 18-65 med försörjningsstöd alt sjukpenning.

Under projekt VIVA fortgick insatser på Vinka IN och deltagare från TUNA västra förbereddes för att, om ansökan gick igenom, fortsätta sin arbetsförberedande rehabilitering via SIKTA.

Projektmedel med 950 000:- beviljades av RAR Samordningsförbundet.


Kontaktperson