Rapporter

Att Soka RAR Medel

Beviljat Socialfondsprojekt

Samordningsförbundet RAR har av Europeiska socialfonden beviljats bidrag på 21,5 miljoner för att arbeta med arbetslösa utrikesfödda kvinnor.

Projektet heter Klara och mer information finns att läsa här.

 

Euflagga Socfond Stor

Kartläggning av unga vuxna med    aktivitetsersättning i Sörmland        

                                      

Målet med denna rapport var att kartlägga unga med aktivitetsersättning och deras behov av stöd i resan mot arbete och/eller studier

Det är Försäkringskassan som genomfört kartläggingen och Samordningsförbundet har finansierat den.

Rapporten finns att läsa här

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

Ny förbundschef för Samordingsförbundet RAR

Samordningsförbundet har anställt Charlotta Skålén som ny förbundschef. Läs pressmeddelandet här för mer information.

 

Bild Charlotta Skalén

 


 

                                                         Euflagga Socfond

Slutrapporter utvärdering ESF-projekt

ESF-projekten IBIS och Integrationslyftet, där Samordningsförbundet är projektägare, avslutades 31 december 2018. Slutrapporterna för utvärderingen är färdigställda. IBIS slutrapport kan du läsa genom att klicka här och Integrationslyftet hittar du här

IFS Loggan

Gör Samordningsförbund någon skillnad?

Inspektionen för socialförsäkringen har regeringens uppdrag att utvärdera FINSAM. Tre rapporter kommer att sammanställas och de två första är färdiga. Den första rapportern beskriver hur Samordningsförbunden arbetar och hur de organiserare. Den andra rapporten analyserar finansieringen av rehabiliteringsinsatser och om Samordningsförbund gör någon skillnad.

Den första rapporteren finns här och den andra finner ni här.

Bild SKL Skrivelsen 2017

SKL utreder förändrad styrning av Finsam.  

Sveriges kommuner och landsting, SKL, utreder förändrad styrning av Finsam utifrån en skrivelse från Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. Bakgrunden är ett önskemål från NNS att öka den politiska närvaron i den nationella styrningen.Knapp Skrivelse Gra


Bild Rapporter Finsam 9 0

Sörmlands kraftsamling för ökad hälsa

RAR har fått medel av Försäkringskassan för att kartlägga sjukpenningtalet i länet, analysera orsaker och föreslå åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Detta är en del i regeringens satsning att sänka sjukpenningtalet på nationell nivå. Resultatet presenteras i två rapporter "Kartläggning och behovsanalys för målgruppen långtidssjuka i Sörmlands län" samt delrapporten "Sörmlands kommuner i jämförelse med länet som helhet" 

Lokalpressen i Sörmland uppmärksammade rapporten 2017-02-22.

 

Bild NNS Nytt 2017 1

Aktuella frågor inom NNS och Finsam

Läs om konferenser, utbildning i JGL - Jämställdhet Genus Ledarskap, Indikatorer för finansiell samordning med mera på www.nnsfinsam.se 

Bild2 Tillsammans Gor Vi Skillnad 2017 Forminskad

Folder om Finsam

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja månniskor i svåra livssituationer. Detta blir möjligt genom finansiell samordning (Finsam) - en unik samverkansform.
Nationella rådet har, i samarbete med några samordningsförbund, tagit fram en folder med lättillgänglig information om Finsam. Foldern finns även på www.finsam.se

 

8,4 miljoner från Socialfonden till arbetsmarknadsprojekt

I projektet IMA/IPS ska Eskilstuna kommun tillsammans med Strängnäs testa IPS-metoden på personer med funktionsnedsättning. IPS - Individual Placement and Support - används som stöd i samverkan och bygger på att deltagarna får stöd i att söka arbete utifrån sina egna val och preferenser utan arbetsträning eller bedömningar av arbetsförmåga. RAR har medverkat i ansökningsprocessen och kommer att bidra till projektets genomförande under perioden 1 maj 2016 – 31 mars 2019. Klicka här för att läsa projektbeskrivningen.

Samordningsförbunden är en viktig aktör i regeringens mål att minska sjukfrånvaron

Samordningsförbunden har upparbetade former för samverkan och det har regeringen tagit fasta på. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll menar att berörda aktörer måste samverka för att tillsammans hitta lösningar för att minska sjukfrånvaron. Hon lyfter särskilt  fram potentialen i samordningsförbunden. Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Unga närmare arbetsmarknaden med samverkan via samordningsförbunden

Försäkringskassan har publicerat en rapport som visar att unga som deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden befinner sig närmare arbetsmarknaden än dem i referensgruppen.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


Nationella Nätverket för Samordningsförbund - NNS - rapportserie

Bild Fem NNS Rapporter


Studie om insatser för unga inom Finsam

På uppdrag av Nationella rådet har Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering, genomfört en studie av insatser för unga inom Finsam

Syftet med studien har varit att skapa mer kunskap om insatser som görs för unga inom samordningsförbunden. Fokus har varit att identifiera gemensamma nämnare som bidrar till positiva resultat i insatserna samt belysa goda exempel. Metoden Supported Employment tillämpas ofta och lyfts fram av utvärderingar som framgångsrik i stödet till unga med psykisk funktionsnedsättning.

Studien visar att implementeringen av metoden har underlättats av den etablerade samverkansstrukturen men har försvårats av en låg kunskap om metoden och dess utgångspunkter.

Mot bakgrund av resultaten från studien föreslås Nationella rådet för finansiell samordning verka för en nationell ansökan till Socialfonden om projektmedel.Las Rapport Knapp Ljusgra Genomskinlig

 Samordning - kittet i välfärdsbygget 

Kittet I Valfardsbygget Rapport Olaa

Hur kan vi organisera välfärden så att resultatet för både individ och samhälle blir så optimalt som möjligt? Den enkla frågan är utgångspunkten i rapporten "Samordning - kittet i välfärdsbygget". Samordningsförbunden har alla förutsättningar att bli ett kraftfullt nav i utvecklingen av den gemensamma välfärden. De kan också bli ett verktyg för att finna nya former för politisk styrning bortom influenserna från New Public Management, menar rapportens författare Ola Andersson, Kerstin Alnebratt och Johan Jonsson.Las Rapport Knapp Ljusgra Genomskinlig

 

Sörmländsk lathund för bedömning av risk för långvarig sjukskrivning uppmärksammas i media

En lathund gör att vården har lättare att bedöma vilken risk en patient har för att bli långvarigt sjukskriven. Metoden används redan i Sörmland och tanken är att sjukvården snabbare ska kunna sätta in rätt hjälp.

Anna-Sophia von Celsing är doktorand på centrum för klinisk forskning i Sörmland, Uppsala unversitetet. Hon har utformat lathunden. Med bara ett fåtal faktorer som man alltid vet kan man göra en sannolkikhetsbedömning om personen riskerar att bli kvar i sjukskrivning länge.  
Klicka här för att höra radioinslaget med Anna-Sophia


På gång

Nyhetsbrev