Rapporter

Tema RAR Inkl Nyhetsblad

Att Soka RAR Medel

Ordf NNS Maries 2018

Marie Svensson - ny ordförande i Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.

Vid NNS årsmöte den 17 april valdes RAR:s ordförande Marie Svensson till ordförande i NNS.
Läs om NNS på www.nnsfinsam.se.

RAR har sökt drygt 19,6 mnkr från ESF

Ansökan avser projektet #Jagkan, som beräknas pågå under perioden 2018-09-01--2021-02-28. Projektets syfte är att bidra med insatser, som förväntas resultera i att utrikes födda unga slutför studier på gymnasial nivå samt har egna planer för sin fortsatta utbildning eller yrkesbana. I projektet har ett partnerskap bildats med RAR som projektägare och kommunerna Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs som medverkande parter.
Klicka här för att läsa ansökan.

 

Bild2 Inbjudan 2018

RAR:s medlemsmöte genomfördes den 26 mars

Vid mötet enades RAR:s medlemmar om en oförändrad budget för 2019 - det vill säga 16 miljoner kronor. Klicka här för att läsa protokollet.


Bild Regeringsuppdrag Utvard ISF 2017

Samordningsförbundens verksamhet utvärderas

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har fått regeringens uppdrag att utvärdera samordningsförbundens verksamhet. Utvärderingen är uppdelad i tre delar. Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Webbild ESF Seminarium 2017 10 03

Samordningsförbunden och ESF

Den 3 oktober genomförde Samordningsförbunden i Östra Mellansverige ett seminarium med inbjudna från Regionerna, ESF, och tjänstemannanätverk. Syftet är att öka graden av samsyn mellan förbunden och att ge parterna en bild av Samordningsförbundens roll. 
Ett kommande planeringsmöte kring en ESF-ansökan avseende sjukskrivna blev ett konkret resultat.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Bild SKL Skrivelsen 2017

SKL utreder förändrad styrning av Finsam.  

Sveriges kommuner och landsting, SKL, utreder förändrad styrning av Finsam utifrån en skrivelse från Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. Bakgrunden är ett önskemål från NNS att öka den politiska närvaron i den nationella styrningen.Knapp Skrivelse Gra


RAR:s utvecklingsgrupp ersätter beredningsgruppen

Vid möte 2017-09-25 enades mötesdeltagarna om att ersätta RAR:s beredningsgrupp med en utvecklingsgrupp, som har en ny mötesstruktur. Utvecklingsgruppen består av förbundschefen och processledarna för respektive länsdel - norra, västra och södra. Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Vårens lägesrapporter från RAR-finansierade insatser är publicerade

Klicka här för att komma till sidan med rapporterna


Från jord till bord i Katrineholms kommun

Samordningsförbundet RAR har bistått Katrineholm i framtagandet av en ESF-ansökan med projektnamnet MIKA. Ansökan, som lämnades in den 30 augusti 2017, är inriktad på att matcha utrikesfödda försörjningsstödstagare till arbete "från jord till bord" - det vill säga inom hela kedjan från odling hos bönder till matberedning och servering i kommunala matsalar.
Om ansökan beviljas kommer RAR att finnas med som stöd till projektledningen.

RAR har beviljats ESF-medel - 4 miljoner till Integrationslyftet  

RAR har beviljats fyra miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för projekt Integrationslyftet. Projektet ska pågå från augusti 2017 till december 2018 och avser utbildningsinsatser för cirka 600 personer från landstinget, länsstyrelsen och kommunerna i Sörmland. Syftet är att öka kunskapen om nyanlända för att stärka och förbättra integrationen på arbetsmarknaden samt att förbättra mottagandet hos de organisationer som möter nyanlända. Klicka här för att läsa projektbeskrivningen. Projektledare för Integrationslyftet är Anthony Ericson, som närmast kommer från Landstinget Sörmland


Försörjningsmåttet ökar

Försörjningsmåttet (f-måttet) ger en samlad bild av försörjningsersättningarna - försörjningsstöd, socialförsäkring (där sjuk och rehabpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och aktivitetsstöd ingår) och arbetslöshetsförsäkring - över tid och vad det innebär i kostnad per invånare (16-64 år) och dag i länet. F-måttet för 2016 är sammanställt och jämfört med 2015 visar det på en ökning i alla länets kommuner, med undantag av Trosa där måttet minskar. Sammantaget ökade försörjningsersättningarna i Sörmland med nästan 140 miljoner kronor under 2016 jämfört med 2015, vilket innebär att f-måttet ökat med två kronor - från 55,5 kr till 57,5 kr. Se tabellen som visar f-måttet per kommun över tid genom att klicka här samt utvecklingen i länet sedan 1998 och riket sedan 2007 genom att klicka här

SCB, Statistiska Centralbyrån, redovisar statistik över antal personer som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Varje ersättningssystem mäts i så kallade helårsekvivalenter. Se tabell och diagram över utvecklingen av andel (det vill säga procent av folkmängden 20-64 år) helårsekvivalenter jämte försörjningsmåttet i Sörmland genom att klicka här.


Bild Rapporter Finsam 9 0

Sörmlands kraftsamling för ökad hälsa

RAR har fått medel av Försäkringskassan för att kartlägga sjukpenningtalet i länet, analysera orsaker och föreslå åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Detta är en del i regeringens satsning att sänka sjukpenningtalet på nationell nivå. Resultatet presenteras i två rapporter "Kartläggning och behovsanalys för målgruppen långtidssjuka i Sörmlands län" samt delrapporten "Sörmlands kommuner i jämförelse med länet som helhet" 

Lokalpressen i Sörmland uppmärksammade rapporten 2017-02-22.

 

Bild NNS Nytt 2017 1

Årets första nns-nytt

aktuella frågor inom NNS och Finsam

Läs om Grundutbildning i FINSAM, Workshop Integrerad samverkan, JGL - Jämställdhet Genus Ledarskap, Håll utkik efter orförandeutbildning med start i höst, Försäkringskassans OH-kostnader, FINSAM i Almedalen, NNS Höstkonferens, Indikatorer för finansiell samordning. Länk till nns-nytt nr 1-2017

Bild2 Tillsammans Gor Vi Skillnad 2017 Forminskad

Ny folder om Finsam

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja månniskor i svåra livssituationer. Detta blir möjligt genom finansiell samordning (Finsam) - en unik samverkansform.
Nationella rådet har, i samarbete med några samordningsförbund, tagit fram en folder med lättillgänglig information om Finsam. Foldern finns även på www.finsam.se

 

2017 års medlemsmöte har genomförts

2017 års medlemsmöte genomfördes den 28 mars på Plevnagården i Malmköping. Under dagen presenterades RAR-finansierade insatser för cirka 40 deltagare från RAR:s medlemsorganisationer. Presentationsmaterialet kommer att publiceras på webben ....så håll utkik!

Dagen avslutades med ett formellt möte med medlemsrepresentanter, som var eniga om en oförändrad budget för 2018 (det vill säga 16 miljoner kronor) - Klicka här för att läsa protokollet.

RAR-finansierade insatser ska lämna lägesrapport två gånger per år. Lägesrapporterna avseende hösten 2016 är nu publicerade. Klicka på ikonen "Rapporter" ovan eller här för att komma till rapportsidan.


Sörmland kraftsamlar för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

RAR har fått medel av Försäkringskassan för att kartlägga sjukpenningtalet i länet, analysera orsaker och föreslå åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Detta är en del i regeringens satsning att sänka sjukpenningtalet på nationell nivå. Som ett led i Sörmlands arbete bjöd Försäkringskassan, Landstinget och Samordningsförbundet RAR in till ett seminarium, som genomfördes den 30 november med cirka 50 deltagare från olika aktörer/arbetsgivare i länet. Klicka här för att ta del av programmet. 

Klicka på namnet för att se respektive presentation från seminariet:
Pererik "Peje" Bengtsson, Försäkringskassan
Claes Malmquist och Thomas Aronsson, Payoff
Maria Lantz, SSAB
Kajsa Mumm, Eskilstuna kommun

Klicka här  för att se förslagen som lämnades vid seminariet

Seminariet uppmärksammades i programmet "Eftermiddag i P4 Sörmland" - länk 

Banner Annika Strandhall 2016 11 30

Se filmen med socialförsäkringsminister Annika Strandhälls
hälsning till Sörmland. 

 

Banner A M Begler 2016 11 30

Dagen avslutades med en hälsning från Försäkringskassans
generaldirektör Anne-Marie Begler.


Budgetprop 2017

Oförändrat anslag för samordningsförbunden i regeringens budgetproposition för 2017

2016 avsatte regeringen 339 miljoner kronor till samordningsförbundens verksamhet. I regeringens budgetproposition föreslås budgeten för finansiell samordning för 2017 bli densamma som under 2016. Läs en sammanfattning på NNS-webben.


Möjligheter för Sörmland att söka utvecklingsmedel från ESF

150 miljoner för att minska långtidsarbetslösheten

Svenska ESF-rådet avsätter 150 miljoner kronor till projekt, som ska bedrivas i Östra Mellansverige  Förväntat resultat är att kvinnor och män, som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

95 miljoner för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända

Svenska ESF-rådet avsätter 95 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige. Projekten ska rikta sig till nyanlända kvinnor och män, som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, till följd av att de har en sammansatt problematik.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


Samordningsförbunden är en viktig aktör i regeringens mål att minska sjukfrånvaron

Samordningsförbunden har upparbetade former för samverkan och det har regeringen tagit fasta på. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll menar att berörda aktörer måste samverka för att tillsammans hitta lösningar för att minska sjukfrånvaron. Hon lyfter särskilt  fram potentialen i samordningsförbunden.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Unga närmare arbetsmarknaden med samverkan via samordningsförbunden

Försäkringskassan har publicerat en rapport som visar att unga som deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden befinner sig närmare arbetsmarknaden än dem i referensgruppen.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


8,4 miljoner från Socialfonden till arbetsmarknadsprojekt

I projektet IMA/IPS ska Eskilstuna kommun tillsammans med Strängnäs testa IPS-metoden på personer med funktionsnedsättning. IPS - Individual Placement and Support - används som stöd i samverkan och bygger på att deltagarna får stöd i att söka arbete utifrån sina egna val och preferenser utan arbetsträning eller bedömningar av arbetsförmåga. RAR har medverkat i ansökningsprocessen och kommer att bidra till projektets genomförande under perioden 1 maj 2016 – 31 mars 2019. Klicka här för att läsa projektbeskrivningen.

Ansökan om medel från AMIF avslogs

AMIF, Asyl- Migrations- och Integrationsfonden avslog den ansökan om projektmedel, som Samordningsförbundet RAR lämnade in i samarbete med kommunerna Eskilstuna och Katrineholmen. Ansökan  - med inriktning på en fördjupad studie av språkinlärningsmetoden suggestopedi - avsåg 7,3 miljoner kronor under perioden 2016-08-01--2018-12-31. Projektet var tänkt att kopplas till ESF-projekt IBIS, IntegrationsBygget I Sörmland. Klicka här för att läsa mer och här för att läsa beslutet

Majoriteten av RAR:s medlemmar tillstyrker en utökad budget för 2017

Årets medlemsmöte genomfördes den 22 mars. Under dagen presenterades några RAR-finansierade insatser för ett 40-tal deltagare från RAR:s medlemsorganisationer. Vill du se presentationsmaterialet - klicka här

Därefter hölls det formella mötet med medlemsrepresentanterna, vars majoritet tillstyrker att RAR äskar mer medel för 2017.


Extra samverkansmedel till RAR

RAR har beviljats extra finsammedel 2016 för att genomföra lokal behovsanalys samt ta fram plan för aktiva insatser avseende långtidssjukskrivna.
Klicka här för att läsa RAR:s ansökan - Klicka här för att läsa beslutet. Läs mer om medelstilldelningen på Finsam-webben


Pilotprojektet Hälsoskola i Oxelösund uppmärksammas i media

Hälsoskolan ske ge kunskap om hur vår sjukvård fungerar, hur man hittar rätt och om symtom på psykisk ohälsa.
Alla som är nya i Sverige behöver få kunskap om hur vårt system fungerar, säger Maria Lerjerud, sjuksköterska och koordinator för projektet.
Klicka här för att läsa/se inslaget.


RAR upphandlar utvärdering av samverkansinsatser

Samordningsförbundet RAR finansierar olika typer av insatser. Upphandlingen syftar till att hantera behovet av att kunna utvärdera insatser som finansieras av RAR.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Miljoner ska motverka skolavhopp

Sörmland, tillsammans med fyra andra närliggande regioner, beviljas 63 miljoner kronor från Europeiska socialfonden i stöd till projekt #jagmed. Projektets mål är att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Riksdagsrapport om Finsam klar

I den gedigna riksdagsrapporten om Finsam föreslås en översyn av den framtida finansieringen och frågan om ett samlat ansvar för en oberoende uppföljning och utvärdering av Finsam på nationell nivå. Läs mer på FINSAM-webben.Las Rapport Knapp Ljusgra


NNS Uppvaktn 2015

Det finns medvind för Finsam!

Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, uppvaktade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Under mötet - som ägde rum den 1 juni 2015 - samtalade man om de ekonomiska förutsättningarna för Finsam, riktade uppdrag och utveckling av utvärdering. Ministern visade stort intressse för frågorna.

Även det senaste numret av NNS rapportserie (2015-3) överlämnades.

På bilden ovan, från vänster: Ola Andersson (NNS), Jonas Wells (NNS), Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Kurt Kvarnström (ordförande NNS) och Anne-Marie Larsson (vice ordförande NNS).

Kittet I Valfardsbygget Rapport Olaa

Samordning - kittet i välfärdsbygget  

Hur kan vi organisera välfärden så att resultatet för både individ och samhälle blir så optimalt som möjligt? Den enkla frågan är utgångspunkten i rapporten "Samordning - kittet i välfärdsbygget". Samordningsförbunden har alla förutsättningar att bli ett kraftfullt nav i utvecklingen av den gemensamma välfärden. De kan också bli ett verktyg för att finna nya former för politisk styrning bortom influenserna från New Public Management, menar rapportens författare Ola Andersson, Kerstin Alnebratt och Johan Jonsson.Las Rapport Knapp Ljusgra Genomskinlig

 

Hearing Pa Riksdagen 2015

Öppen utfrågning - Tio år med Finsam

Socialförsäkringsutskottet höll en öppen utfrågning om Finsam den 21 maj 2015. Frågor som togs upp var vad som uppnåtts med Finsam, utvecklingsbehov och vad behöver göras för att samordningsförbunden ska bli en känd aktör.
Nationella rådet, flera samordningsförbund och NNS fanns på plats. Budskapet från samordningsförbunden var att den ekonomiska potten till Finsam behöver öka, särskilt i samband med att allt fler kommuner tillkommer.

Även behovet av en uttalad politisk vilja lyftes liksom möjligheten att i större utsträckning använda den finansiella samordningen som plattform - till exempel genom riktade uppdrag till samordningsförbunden.

Ta del av utfrågningen via webbtv (OBS! Det är en flera minuter lång väntetid innan själva utfrågningen startar på webbtv.)Ikon Gr Webbtv

Nationella Nätverket för Samordningsförbund - NNS - rapportserie

Rapportserie 2016 1

Rapportserie 2016-1 

Exempel på insatser med fantastiska resultat

Detta nummer samlar artiklar, härrörda till de exempel på insatser, som samlades in under vintern 2015/16.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Rapportserie 2015 3

Rapportserie 2015-3

Samverkande framgångsfaktorer

Ansatsen var att spana efter goda exempel och framgångsfaktorer, som är till hjälp för behovsgruppen utlandsfödda.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Rapportserie 2015 2

Rapportserie 2015-2 

Hur märker vi att det blir bättre?

I den andra editionen finns sex rapporter samlade, som beskriver arbetet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Rapportserie 2015 1

Rapportserie 2015-1 

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

I det första numret sammanställs det samhällsekonomiska resultatet av insatser inom samordningsförbunden, som utvärderats 2007-2014.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


Studie om insatser för unga inom Finsam

På uppdrag av Nationella rådet har Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering, genomfört en studie av insatser för unga inom Finsam

Syftet med studien har varit att skapa mer kunskap om insatser som görs för unga inom samordningsförbunden. Fokus har varit att identifiera gemensamma nämnare som bidrar till positiva resultat i insatserna samt belysa goda exempel. Metoden Supported Employment tillämpas ofta och lyfts fram av utvärderingar som framgångsrik i stödet till unga med psykisk funktionsnedsättning.

Studien visar att implementeringen av metoden har underlättats av den etablerade samverkansstrukturen men har försvårats av en låg kunskap om metoden och dess utgångspunkter.

Mot bakgrund av resultaten från studien föreslås Nationella rådet för finansiell samordning verka för en nationell ansökan till Socialfonden om projektmedel.Las Rapport Knapp Ljusgra Genomskinlig

Det började  1993 som ett embryo

TRIS Rapporten Haftad Okt 2015 Liten 2

1993 har Försäkringskassan - genom försöksverksamheten FINSAM - kontaktpersoner i vården. 2002 utreds förutsättningar för och behov av multidisciplinära bedömningsteam i Sörmland. Samverkansplattformen TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan - är till för personer, som behöver stöd från flera parter för att kunna behålla, återgå eller söka arbete. 2005 finansierar RAR pilotprojekt med rehabkoordinatorer på två vårdcentraler. TRIS har utvecklats genom åren - vilket beskrivs i rapporten "Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS"  - och är idag infrastrukturen för lokal och regional samverkan. Läs mer om TRIS här eller  på www.trissormland.se Las Rapport Knapp Ljusgra Genomskinlig

 


 

 

Sörmländsk lathund för bedömning av risk för långvarig sjukskrivning uppmärksammas i media

En lathund gör att vården har lättare att bedöma vilken risk en patient har för att bli långvarigt sjukskriven. Metoden används redan i Sörmland och tanken är att sjukvården snabbare ska kunna sätta in rätt hjälp.

Anna-Sophia von Celsing är doktorand på centrum för klinisk forskning i Sörmland, Uppsala unversitetet. Hon har utformat lathunden. Med bara ett fåtal faktorer som man alltid vet kan man göra en sannolkikhetsbedömning om personen riskerar att bli kvar i sjukskrivning länge.  
Klicka här för att höra radioinslaget med Anna-Sophia


På gång

31 majStyrelsemöte