SSI – Suggestopedisk Språkinlärning

RAR har under flera år arbetat för att introducera suggestopedi, som är en alternativ språkinlärningsmetod inom SFI (svenska för invandrare). Under perioden 2017-02-01-2019-06-30 beviljades RAR ESF-medel för utvärdering av metoden. För att kunna jämföra resultatet av denna utbildningsmetod jämfört med traditionell SFI-undervisning utvärderades projektet av personer med forskningskompetens. Både studieresultat och socioekonomiska effekter utvärderades. Lena Hallberg var projektledare.

ESF-projekt

StatusGenomfördÅr2017 - 2019PlatsEskilstuna, KatrineholmTypESF-projekt


Om projektet

Det ESF-finansierade projektet SSI, suggestopedisk svenska för invandrare, pågick mellan 2017-02-01 och 2019-06-13. Projektbudgeten omfattade 17 103 129 kr varav 47,35 % var ESF-stöd. Två kommunala anordnare av SFI, Katrineholm och Eskilstuna, var involverade i projektet med Samordningsförbundet RAR Sörmland var projektägare. Syftet var att utvärdera metoden suggestopedi i undervisning på SFI. Resultatet av utvärderingen visade att:

  • Suggestopedi-undervisning lämpar sig väl för elever som är mycket lågutbildade och befinner sig på A-nivå på SFI.
  • Resultatmässigt låg B- och C-eleverna i suggestopediklasserna på samma nivå som övriga elever. Däremot uppgav eleverna i suggestopediundervisningen att de trivdes och kände sig nöjda med att delta i suggestopediundervisningen. Det visade sig också via närvaron, som var betydligt högre i suggestopediklasserna än i övriga klasser.
  • Det finns, enligt utvärderingen, flera positiva sidoeffekter som skapas då suggestopedimetoden används på SFI. Dessa består av ökad egenmakt, ökad känsla av sammanhang, ökad förståelse och förtroende för samhället, utökat kontaktnät och större förståelse för andra människors kulturer och perspektiv.

Metoden kan inte sägas utgöra en mirakelmetod för snabbare genomströmning och för bättre resultat för SFI-elever, men den kan sägas i stor utsträckning bidra till ett bättre mående hos de som deltar i undervisning som bedrivs enligt suggestopedimetoden.


Kontaktperson