TUNA – Eskilstuna

TUNA startade 2008 som ett RAR-finansierat projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet. TUNA får RAR-medel under en tre-årsperiod för att behålla samt utveckla nya samverkansrutiner kring personer med psykisk ohälsa. RAR finansierar även lokalkostnader 2015-07-01-2018-06-30.


StatusGenomfördÅr2014 - 2018PlatsEskilstunaTypRAR-insats


RAR finansierar TUNA:s lokalkostnader under perioden 2015-07-01-2018-06-30 med anledning av ändrade förutsättningar avseende verksamhetens lokaler. Vidare får TUNA förlängd finansiering av samordnaren till och med juni 2018.


Information om TUNA

Hösten 2008 startade TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) i Eskilstuna som ett RAR-finansierat projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet i Eskilstuna.

Läs mer om TUNA - SträngnäsLäs mer om TUNA - Katrineholm/Flen/VingåkerLäs mer om TUNA - Nyköping-Oxelösund

Insats: ACT-utbildning inom TUNA

RAR avsätter medel till en ACT-utbildning för personal inom TUNA-verksamheterna i nordvästra länsdelen under 2015-2016. Insatsen avser utbildning i ACT (Acceptance and Commitment and Therapy) för 12 personer. ACT – som är en utveckling av KBT (Kognitiv Beteende Terapi) – är en beteendeterapeutisk modell, som syftar till att hjälpa människor till ett rikt och meningsfullt liv.

Beskrivning av insatsenBeslut

Bakgrund

TUNA startade som ett projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk ohälsa under hösten 2008. Medverkande myndigheter var Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Eskilstuna kommun. Projektet finansierades av Samordningsförbundet RAR och redovisade goda resultat på individnivå. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet med en, av LSG, utsedd styrgrupp. Samtliga organisationer bidrar med kompetens till verksamheten:

 • 1 personlig coach från Försäkringskassan
 • 1,5 personlig coach från Arbetsförmedlingen
 • 1 personlig coach från Eskilstuna kommun
 • 1 samordnare från Landstinget.

I dagsläget finns 90 personer inskrivna.

Inom de närmsta fem åren beräknas 400- 500 unga vuxna med ADHD övergå från Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken till Vuxenpsykiatrin. Av erfarenhet vet vi att denna typ av neuropsykiatriskt funktionshinder innebär ett utökat behov av rehabiliteringsinsatser. Detta kommer att beröra samtliga myndigheter och vi ser att TUNA är vårt mest effektiva gemensamma verktyg för att möta gruppens behov.

Vår ambition är att utöka verksamheten och specialisera oss mer på gruppen unga vuxna med ADHD. Utifrån målgruppens funktionshinder ser vi ett behov av kompetens från psykiatriska mottagningen i TUNA:s team. Vi ser också behov av utökad samverkan med psykiatriska mottagningen eftersom denna har en naturlig koppling till behandlingen av ADHD patienterna. En ytterligare resurs skapar också möjlighet för TUNA att ta emot ytterligare 25 deltagare

Allt arbete sker i dag inom ramarna för ordinarie verksamhet. Undantaget är samordnarens arbetsuppgifter, som finansieras av Landstinget, men som inte ligger inom ramarna för någon myndighets uppdrag. Med anledning av att samordnarens roll är så viktig för det löpande arbetet, utvecklingen av metoder och arbetssätt samt för vår funktion som styrgrupp, ser vi inte någon möjlighet för TUNA att vara utan denne. TUNA:s modell innebär även samordning för arbetsgivarna, vi har valt att samordnaren ringer och marknadsför både verksamheten och målgruppen för att minska irritationen hos arbetsgivaren, det är många som ringer från olika håll. Samordnaren följer i och med detta coachernas arbete och är samtidigt hela tiden uppdaterad om arbetets gång.

Samordnarens uppdrag är att:

 • kvalitetssäkra verksamheten genom att hålla i och utveckla det gemensamma arbetet
 • vara länk mellan styrgrupp och operativ nivå
 • information om TUNAS verksamhet till organisationer och arbetsgivare
 • handleda personal i det gemensamma arbetet
 • informera och sprida resultat på lokal, regional och nationell nivå
 • Kontaktperson och platsansvarig för utvärdering av TUNA:s arbete på individnivå (MEDiTUNA, Uppsala Universitet, doktorand Linda Lännerström)
 • Samordna kontakten med arbetsgivare som kan ta emot individer för arbetsträning

Dagens lösning, med Landstinget som finansiär för samordnaren, innebär att Landstinget inte har möjlighet att bidra med ytterligare personella resurser i form av den ovan nämnda kompetensen från psykiatriska mottagningen. Utan denna kompetens kommer unga vuxna med ADHD inte få möjligheter att ta del av TUNA:s insatser.

LSG Eskilstuna ser att samordnarens uppdrag som processledare och utvecklare för TUNA: s verksamhet ligger inom ramarna för Samordningsförbundets verksamhetsplan 2014 och söker därför ersättning för denna tjänst under tre år.


Mål

För samordnaren:

 • Samordna och utveckla myndigheternas gemensamma arbete på TUNA
 • Utveckla samverkansarbetet kring unga med ADHD
 • Öka kunskapen om verksamma metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering av psykiskt funktionsnedsatta.

För verksamheten:

 • Kapacitet för ytterligare 25 personer i det löpande intaget

Syfte

Att utveckla och behålla befintliga och nya samverkansrutiner kring personer med psykisk ohälsa.


Organisering

Samordningsförbundet RAR är finansiär. Den lokala samverkansgruppen i Eskilstuna är projektägare och befintlig styrgrupp för TUNA fortsätter sitt uppdrag med det utökade ansvaret för samordnarens aktivitetsplan, insatsens måluppfyllelse och rapportering till finansiären. Styrgruppen träffas två gånger per termin. Samordningsförbundet RAR inbjuds som adjungerad till styrgruppens möte en gång per termin.

I samband med utveckling av rutiner kring unga med ADHD utser styrgruppen en utvecklingsgrupp med representanter från berörda organisationer. Samordnaren leder utvecklingsgruppens arbete.


Budget

Budget för samordning 140501-170501

Tabell för budgetfördelningen år 1, 2 och 3

År 1 År 2 År 3 Totalt
Personal 712 000 726 000 740 000 2 178 000
Telefon/Dator/Resor 25 000 25 000 25 000 75 000
Utbildning 50 000 50 000 50 000 150 000
Summa 787 000 801 000 815 000 2 403 000
TOTALT år 1-3 2 403 000

Övergripande aktivitetsplan

 • Rotera skärmen till liggande läge för att se hela tabellen

Tabell för övergripande aktivitetsplan

Mål Metod Aktivitet Tidsperiod
Samordna myndigheternas gemensamma arbete på TUNA Kommunikation, information, spridning av resultat, uppföljning Veckomöten med personal, handledning för personal, sammankalla och föredra vid styrgruppsmöte, regelbunden kontakt med remissgrupp, upprättande av rutiner och arbetssätt för utvecklingsgrupp. Löpande. Etablering av utvecklingsgrupp under de första sex månaderna
Utveckla samverkansarbetet kring unga med ADHD Introducera ny personal samt utveckla samverkansarbetet mellan TUNA och psykiatriska mottagningen Samordnaren tar fram förslag till rutiner tillsammans med en utvecklingsgrupp Första sex månaderna
Öka kunskapen om verksamma metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering av psykiskt funktionsnedsatta. Sprida TUNA: s arbetsmodell och metod Frukostmöten, studiebesök och deltagande vid arbetsplatsträffar, arbetsgrupper och konferenser på lokal, regional och nationell nivå. Löpande

Rapportering

Lägesrapport skrivs halvårsvis och seminarier genomförs årligen i samband med Samordningsförbundets medlemsmöte.


Uppföljning och utvärdering

Planeras efter start.