Trappan mot arbete

Insatsen ”Trappan mot arbete” startas 2021-03-01 och pågår under två år tom 2023-02-28. Projektägare är Trosa kommun (Arbetsmarknadsenheten, Integration samt försörjningsstöd) i samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala arbetsgivare. RAR finansierar insatsen och budget omfattar 1 205 000 kr. Målgruppen är de som står långt från arbetsmarknaden (långtidsarbetslösa, unga, nyanlända, individer med funktionsvariationer samt långtidssjukskrivna).  


StatusGenomfördÅr2021 - 2023PlatsTrosaTypRAR-insats


Om insatsen

Idén med insatsen är att via metoden Supported Employment ge individer verktyg och stöttning, motivering och vägledning så att individen utifrån sina egna förutsättningar kan bryta sitt utanförskap och ge en ökad tilltro till sin egen förmåga och på det sättet arbeta sig uppåt på trappan för att nå egen försörjning och bli en del av samhällslivet. Detta genom individuell planering med hjälp av arbetsvägledare samt olika typer av insatser (tex praktik, arbetsträning, cv skrivning, SYV etc).  

Målet med insatsen är att flera individer med försörjningsstöd når självförsörjning och fler lokala arbetsgivare får sitt arbetskraftsbehov tillgodosett genom samverkan i projektet. Minst 50% av deltagarna i projektet förväntas komma ut i annan typ av försörjning via studier, arbete eller försörjning via annan myndighet (tex Försäkringskassan- aktivitetsersättning). Oavsett resultat förväntas alla deltagare i projektet ha gjort stegförflyttningar i trappan mot arbete och på så sätt närmat sig arbetsmarknaden utifrån sina förmågor och färdigheter. 


Kontaktperson

Katarina Norman

katarina.norman@trosa.se