Slutkonferens Likes & Klara, Presentationer

Den 7e juni hölls avslutningskonferens i projekten Klara och Likes, två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som båda ägs av Samordningsförbundet RAR.

Likes mål var att sänka arbetslösheten i länet och samtidigt bidra till den framtida kompetensförsörjningen, framförallt inom kommunal välfärdssektor. Hittills har 62% av projektdeltagarna gått från att försörjas via ekonomiskt bistånd till arbete eller studier.

Projektet har utvärderats externt av FoUiS (forskning och utveckling i Sörmland). Deras slutrapport kommer att publiceras i oktober.

Läs mer om LIKES

Klaras mål var att bidra till att inkludera utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället. Läs mer om projektet Länk till Klara. Knappt 20% har gått vidare till arbete eller studier.

Projektet har utvärderats externt av Sweco. Klicka här för att läsa slutrapporten
Läs mer om KLARA

På konferensen presenterades projektens arbetssätt och resultat samt en avslutande diskussion om vad vi tar med oss för framtiden.

Presentationerna hittar ni nedan:

Presentation 1 – Svenska ESF-rådet

Presentation 2 – Forskarcirkel

Presentation 3 – Utvärdering LIKES

Presentation 4 – Slututvärdering KLARA

Presentation 5 – Kartläggning av deltagare