SIKTA

Syftet med SIKTA är att starta en verksamhet med arbetsförberedande rehabilitering för gruppen som idag uppbär försörjningsstöd/sjukpenning/aktivitetsersättning i våra tre kommuner i Västra Sörmland och som bedöms vara i behov av och redo för aktuell insats. Detta ska ske genom tillvaratagande av de metoder som tagits fram under verksamheterna i Vinka IN, TUNA och VIVA och ska därefter anpassas utifrån de nya lokala förutsättningarna.


StatusGenomfördÅr2020 - 2023PlatsFlen, Katrineholm, VingåkerTypRAR-insats


Om Insatsen

Idén med SIKTA är att försöka slå ihop två tidigare samverkansprojekt, Vinka IN och TUNA till en verksamhet där processen och flödet blir mer tydlig utifrån insatsernas koppling till varandra och till rehabiliteringsinsatserna mot arbetsmarknaden och studier.

Syftet med SIKTA är att starta en verksamhet med arbetsförberedande rehabilitering för gruppen som idag uppbär försörjningsstöd/sjukpenning/aktivitetsersättning i våra tre kommuner i Västra Sörmland och som bedöms vara i behov av och redo för aktuell insats. Detta ska ske genom tillvaratagande av de metoder som tagits fram under verksamheterna i Vinka IN, TUNA och VIVA och ska därefter anpassas utifrån de nya lokala förutsättningarna.

Mål

  • Att skapa och utveckla nya samverkansrutiner kring målgruppen.
  • Att öka det strukturella samverkansarbetet mellan berörda myndigheter inom samverkans-gruppens förvaltningsområde.
  • Att ge personer i vår målgrupp ökad möjlighet att komma ut i arbetslivet.
  • Att deltagarna förbereds för återgång i arbete, studier eller arbetsinriktad rehabilitering.
  • Att minska deltagarens vårdbehov och kommunernas kostnader för försörjningsstöd.

 

LSG Västra Sörmland är projektägare för SIKTA, ingående parter är Flens kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Arbetsförmedlingen, Region Sörmland och Försäkringskassan.

Uppföljning, utvärdering och dialog med RAR Samordningsförbundet

  • Lägesrapporter till Samordningsförbundet RAR två gånger per år under projekttidens gång.
  • Slutrapport till Samordningsförbundet RAR innan projektet avslutas.
  • Separat beslut om utvärdering kommer att fattas i samråd mellan projektägaren och Samordningsförbundet RAR.

Den 1 oktober 2023 blev verksamheten i SIKTA en del av den länsgemensamma insatsen Sikta mot arbetslivet.


Uppdatering: Insatsen beviljades förlängning till 2023-12-31. Se protokoll Styrelsen 2023 § 7.


Kontaktperson

Mikael Bejmar

mikael.bejmar@regionsormland.se

072-145 46 75